Prof.Dr.Feride Bacanlı

Lisans
Eğitimde Psikolojik Hzimetler, Ankara Ünivesitesi.
Yüksek Lisans
Belirli toplumsal durumların algılanmasında cinsiyet farklılıkları: Ergenler üzerinde bir araştırma.
Tez Danışmanı: Yard. Dr. Ali Dönmez
Doktora
Mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine etkisi.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun
İş Deneyimi
Arş. Gör. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1993-1995
Misafir Doktora Öğrencisi Ohio State University Psychology Departmant 1994-1995
Dr. Arş. Gör. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1995-1997
Yar. Doç. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1997-2006
Doç. Dr. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 2006-2012
Prof. Dr. Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi 2012-Devam
Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
Bacanlı, F. (2012). Karar verme stratejileri ve ego kimlik statüleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim (Education and Science) , 37(163)(17-28).
Bacanlı, F. (2006). Personality characteristics as predictors of personal indecisiveness. Journal of Career Development, 32(320-332).
Bacanlı, F. (2006). Career search self-efficacy expectation scale: Validity and reliability studies. Educational Sciences: Theory & Practice, 6 (2),(318-330).
Bacanlı, F. (2005). Psikolojik danışman adaylarının benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşımın incelenmesi: Uzunlamasına bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(586-616).
Ulusal Hakemli ve Dğr. Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bacanlı, F., & Torun, S. (2012). İlköğretim Öğrencileri İçin Bazı Mesleklerin Tanıtımı. . İlköğretim Online, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, , 11(1), (230-238).
Bacanlı, F. (2012). Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançların İlişkisi.. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, , 4 (37), (86-95).
Bacanlı, F. & Sürücü, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile ebeveyne bağlanmaları arasındaki ilişkilerin incelenmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(679-700).
Yayla, A., & Bacanlı, F. (2011). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(3)(1148-1159).
Bacanlı, F. & Sürücü, M. (2010). Üniversiteye uyumun psikolojik dayanıklılık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi: Gazi Üniversitesinde bir çalışma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(375-396).
Bozgeyikli, H., Bacanlı, F. & Doğan, H. (2009). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, (125-136).
Bacanlı, f., & Sürücü, M. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi .Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 45, (7-35).
Bacanlı, F. & Ercan, L. (2006). Deprem stresiyle başa çıkmanın iyimserlik ve cinsiyete göre incelenmesi.. Türk Psikolojik Danişma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), (7-16).
Bacanlı, F. (2004). Mesleki eğitim ve teknik eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik ihtiyaç örüntüleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (22)(7-18).
Bacanlı, F. (2003). Mesleki grup rehberliğinin benlik ve meslek kavramlarının bağdaşımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(35)(336-359).
Bacanlı, F. (2000). Kararsızlık ölçeğinin geliştirilmesi. . Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, , 2(14), (7-16).
Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin ve Ego Kimlik Statülerinin Sosyo-ekonomik Düzey ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2001)
Kitap ve Editörlük
Kitap
Bacanlı, F. . (2011). Lise öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı ve uygulama kılavuzu: 3 . Y. Kuzgun & F. Bacanlı (Dizi Editörleri) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi, Ankara. Nobel.
Bacanl, F. . (2011). Özellik-Faktör Uyumlu Kuramlar. İçinde, Binnur Yeşilyaprak (Editör) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya.(s:89-133) Ankara. Pegem.
Bacanlı, F. . (2008). Kariyer Karar Verme Süreci. İçinde Ragıp Özyürek (Editör). Kariyer Yolculuğu Ankara. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)/ Ortak Konulu Program, Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) (s.120-141).
Bacanlı, F. . (2000). Günlük yaşam bilgi ve becerileri öğretimi. İçinde Y. Kuzgun (Ed.), İlköğretimde Rehberlik (2. baskı, s. 237- 256) Ankara. Nobel.

Bir cevap yazın

X