Üstün Yetenekli Kimdir?

Üstün yetenekli bir çocuğu yetiştirmek göz korkutucu bir zorluk olmakla birlikte hem aileler hem de öğretmenler için  heyecan

verici olabilir. Morelock (1992), üstün yetenekli çocukları yetiştirmedeki güçlüklere dikkat çekerek üstün yetenekliliği şöyle tanımlamıştır;

Üstün yetenek genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği, liderlik yeteneği, görsel vegösteri sanatlarında yetenek ve psiko-motor yeteneği alanların birinde ya da bir kaçında yüksek performans ve başarı gösterme şeklinde tanımlanmıştır.

Bir başka tanıma göre  “Üstün yeteneklilik, normal standartlardan nitelik ve nicelik olarak farklı içseldeneyimler ortaya koyan ve ileri becerileri içeren uyumsuz (asenkronik) gelişimdir.”Üstün Yeteneklilik Kavramı Toplum dilinde üstün yeteneklilik, akıllı, zeki, kafalı seklindeki ifadelerle karşımıza çıkarken akademik literatürde, üstün zeka ve bu ifadeyi karşılayan anlık zeka,zihinsel güç, olarak aynı anlamı ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra üstün yeteneklilik; bireyin çevresinde dikkat çekecek şekilde üst düzeyde başarı ve yaratıcılık göstermesini sağlayan erken gelişmiş, üstdüzeyde becerilerdir. Dolayısıyla üstün yeteneklilik kavramına ilişki çeşitli tanımlamalar yapılabilir.

Günümüzde üstün yeteneklilik kavramında Renzulli’nin yapmış olduğu tanımı büyük ölçüde kabul görmektedir. Renzulli geliştirdiği üstün yeteneklilik teorisini “threering” (3 halka) olarak ifade eder. Renzulli ye göre üstün zeka veya üstünyeteneklilik insan yapısındaki şu üç temel öğenin etkileşiminden ortaya çıkmaktadır:

 1. Genel zeka gelişiminde ortalamanın üstünde olmak, normalin üzerinde biryeteneğe sahip olma (yetenek)

.2. Problemlere farklı açılardan yaklaşarak, yaratıcı çözümler üretebilme becerisi(yaratıcılık).

 1. Üzerine aldığı bir işi başından sonuna kadar götürebilecek yüksek motivasyonasahip olma (motivasyon).

Renzulli  üstün yetenekli kişilerin bu özelliklerin birleşimini geliştirme yeteneğine sahip ve bunları insan performansının değerli alanlarından bir ya  7 da birkaçına uygulayabilen kişiler olduğunu belirtmektedir. Renzulli’ye göre, bir işte üst seviyede sorumluluk ve ortaya çıkan üründe yenilik ve farklılık içeren bir yaratıcılığı kapsayan nitelikler üstün yetenekliliği belirlemektedir. Renzulli’nin tanımı temel alınarak, üstün yeteneklilik için, “insanların herhangi bir değerli alandaki etkinliklerinde gizil güçlerini üst düzeyde sergileyebilmesi yeterliliğidir” tanımı yapılmıştır. Mönks ve Boxtel  Renzulli’nin görüşlerine aile, okul ve akran çevrelerini de eklemişlerdir. Üstün yetenekliliğin yalnızca yaratıcılık, kararlılık ve farklılıkolmadığını, bunun yanında belirtilen sosyal çevrelerdeki davranışların ve güdülenmenin de üstün yetenekli bireyler için ayırt edici olduğunu vurgulamışlardır.Tannenbaum  da birbiriyle örtüşen beş etkenin kullanımıyla ortaya çıkan mükemmel ve farklı bir psikososyal yapıyı öngören bir üstün yeteneklilik tanımı ortaya koymaktadır.

Bu beş etken şunlardır;

Üstün Yeteneklilik Kavramı

Toplum dilinde üstün yeteneklilik, akıllı, zeki, kafalı seklindeki ifadelerle

karşımıza çıkarken akademik literatürde, üstün zeka ve bu ifadeyi karşılayan anlık zeka,

zihinsel güç, olarak aynı anlamı ifade edecek şekilde kullanılmaktadır (Enç, Çağlar ve

Özsoy, 1981). Bunun yanı sıra üstün yeteneklilik; bireyin çevresinde dikkat çekecek

şekilde üst düzeyde başarı ve yaratıcılık göstermesini sağlayan erken gelişmiş, üst

düzeyde becerilerdir (ERIC, 1990). Dolayısıyla üstün yeteneklilik kavramına ilişkin

çeşitli tanımlamalar yapılabilir.

Günümüzde üstün yeteneklilik kavramında Renzulli’nin yapmış olduğu tanım

büyük ölçüde kabul görmektedir. Renzulli geliştirdiği üstün yeteneklilik teorisini “three

ring” (3 halka) olarak ifade eder. Renzulli (1986, 55)’ye göre üstün zeka veya üstün

yeteneklilik insan yapısındaki şu üç temel öğenin etkileşiminden ortaya çıkmaktadır:

 1. Genel zeka gelişiminde ortalamanın üstünde olmak, normalin üzerinde bir

yeteneğe sahip olma (yetenek).

 1. Problemlere farklı açılardan yaklaşarak, yaratıcı çözümler üretebilme becerisi

(yaratıcılık).

 1. Üzerine aldığı bir işi başından sonuna kadar götürebilecek yüksek motivasyona

sahip olma (motivasyon).

 

Renzulli (1986, 85), üstün yetenekli kişilerin bu özelliklerin birleşimini

geliştirme yeteneğine sahip ve bunları insan performansının değerli alanlarından bir ya  7

da birkaçına uygulayabilen kişiler olduğunu belirtmektedir. Renzulli’ye göre, bir işte üst

seviyede sorumluluk ve ortaya çıkan üründe yenilik ve farklılık içeren bir yaratıcılığı

kapsayan nitelikler üstün yetenekliliği belirlemektedir. Renzulli’nin tanımı temel

alınarak, üstün yeteneklilik için, “insanların herhangi bir değerli alandaki etkinliklerinde

gizil güçlerini üst düzeyde sergileyebilmesi yeterliliğidir” tanımı yapılmıştır (Freeman,

1985).

Mönks ve Boxtel (1985), Renzulli’nin görüşlerine aile, okul ve akran çevrelerini

de eklemişlerdir. Üstün yetenekliliğin yalnızca yaratıcılık, kararlılık ve farklılık

olmadığını, bunun yanında belirtilen sosyal çevrelerdeki davranışların ve güdülenmenin

de üstün yetenekli bireyler için ayırt edici olduğunu vurgulamışlardır (Akt. Freeman,

1985). Tannenbaum (1983) da birbiriyle örtüşen beş etkenin kullanımıyla ortaya çıkan

mükemmel ve farklı bir psikososyal yapıyı öngören bir üstün yeteneklilik tanımı ortaya

koymaktadır. Bu beş etken şunlardır (Akt. Freeman, 1985):

 

 1. Genel yetenekler,
 2. Özel yetenekler,
 3. Entelektüel alan dışındaki etkenler (ego gücü, adanmışlık, farklılıklar ortaya

koymaya gönüllülük, uyumlu kişiliği gösteren diğer nitelikler),

 1. Çevresel etkenler (kişiler arası iletişim becerilerinin sergilendiği ev, okul ve

diğer toplumsal ortamlardaki davranışlar),

 1. Finans etkeni (fırsatları yaratan görünmez durumlar ve üstün yetenekleri

ortaya koymayı sağlayacak yaşam biçimi).

 

Bu gibi etkenlerle bağlantılı olarak üstün yeteneklilik, ortalama üzeri zihinsel ve

yaratıcı düşünce, motivasyon ve çevresel faktörlerin etkisiyle, bireyin potansiyelinin

ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir (Budak, 2008, 22). Winner (1996) üstün

yetenekliliği, belli bir alanda üstün yetenek sergileyen, yüksek düzeyde yaratıcı

özeliklere sahip, belli bir görev alanında ödev sorumluluğuna sahip ve genel kanı olarak

üstün beceri sergileme durumu olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma ek olarak Winner

(1996, 3), üstün yeteneklilik kavramının üç sıra dışı özelliği içerdiğini belirtmektedir.

Bunlar:

8

 1. Erken Gelişmişlik: Üstün yetenekli çocuklar bazı alanlarda akranlarından çok

daha önce ustalık kazanmaktadırlar. Bunlar, dil, matematik, müzik, sanat,

satranç, jimnastik, tenis, patenle kayma vb. olabilir.

 1. Hızlılık: Üstün yetenekli çocuklar yaşıtları olan diğer çocuklardan çok daha

hızlı öğrenmektedirler.

 1. Derinleşmeye Đlgi: Üstün yetenekli çocuklar ilgilerini çeken alanlara

normalden farklı olarak aşırı derecede ilgi göstermektedirler.

 

Feldhusen ve Kolloff (1986)’a göre ise üstün yetenek; özel yetenek, genel

beceri, kendilik kavramı ve motivasyonun bileşkesidir. Mönks (1992) bunlara,

arkadaşlara karşı yakınlık, yaşam olaylarına karşı yoğun ilgi ve ileri derece düşünme

becerilerini de eklemiştir. Marlond raporunda ise üstün yetenekliliği bir ya da birkaç

alanda yüksek performans ve başarı göstermek şeklinde tanımlanmış, bu alanlar da şu

şekilde ayrılmıştır (Ersoy ve Avcı, 2001, 128; ERIC, 1990; Passow, 2004, 1);

 

 Genel zihinsel yetenek

 Özel akademik yetenek

 Yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği

 Liderlik yeteneği

 Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek

 Psikomotor yetenek

 

Kişilerde var olan bu üstün yetenekler onların hayatını kolaylaştırır, daha

güvenilir, daha sağlıklı ve daha etkin olmasını sağlar ve kişiyi yüksek seviyede beceri

gerektiren konumlara götürür (Çepni, Gökdere ve Küçük, 2002). Cohn (1981) üstün

yetenekliliği, ait oldukları disiplinleri göz önünde bulundurarak şöyle sınıflandırmıştır

(Akt. Budak, 2008):

 

 1. Zihinsel üstün yeteneklilik: Sayısal, sözel, uzaysal
 2. Sanatsal üstün yeteneklilik: Güzel sanatlar, icra edilen sanatlar, diğer özel alanlar
 3. Sosyal üstün yeteneklilik: Liderlik, sempati, özveri

9

Üstün yetenekliliğin çok boyutlu bu tanımlarına göre; zihnin erken gelişmesi,

hızlı kavrama ve yüksek hızda öğrenme gibi bilişsel yetenekler, kavramları hızlı şekilde

öğrenmek, daima verilen sürenin önünde olmak, belirgin merak, yaşa göre gelişmiş

kelime haznesi, karmaşık problemleri çözmek için yaratıcı fikirler ve yöntemler üretme,

bireysel olarak ilgi duyulan problemler, tek noktaya odaklı ve farklı açılardan bakarak

düşünmek için yüksek bilişsel beceriler, sorunlara duyarlılık, zor görevlere yönelik

bireyde oluşan eğilim gibi özellikler çocuklukta ve yetişkinlikte üstün yetenekliliğin

göstergesi olarak düşünülebilir (Heller ve Schofield, 2008). Öyle ki; 15 Ekim 1978 de

yapılan Amerikan Kongresi’nde üstün yetenekli çocuk; “okul öncesi, ilk veya ortaokul

seviyesinde kanıtlanmış bir potansiyel yeteneğe sahip; entelektüel, yaratıcılık, spesifik

akademi gibi alanlarda yüksek performans sergileyen veya liderlik kabiliyeti gösteren;

görsel alanlarda üstün performans gösteren ve hizmet veya aktiviteleri genellikle okul

tarafından karşılanamayan çocuktur” şeklinde tanımlanmıştır (Silverman, 1982, 172,

Akt. Babaeva ve Voiskounsky, 2002).

Üstün yeteneklilik ile ilgili uluslararası alanda yapılmış bu gibi tanımlar

incelendiğinde konuya ilişkin değişik yaklaşımların olduğu görülmektedir. Ülkemizde

ise üstün yeteneklilerin eğitimleri amacıyla kurulmuş olan Bilim ve Sanat Merkezleri

Yönergesi’ne göre üstün yeteneklilik şöyle tanımlanmaktadır: “Üstün veya özel

yetenekli çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik

kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür

yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere

gereksinim duyan çocuktur” (MEB, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, 2007).

Üstün yetenekli çocuklar veya gençler, ilgilendikleri alanlarda kendi yaşıtları,

çevreleri ve kendileri ile aynı deneyimlere sahip olanlardan daha yüksek bir aşama

sergilemektedir. Bu çocuklar ve gençler entelektüel, yaratıcılık, sanat alanlarında üstün

bir performans gösterirken liderlik alanında da pek karşılaşılmayan yeteneklere sahip

olabilmekte veya bazen özel akademik alanlarda öne çıkabilmektedirler. Dolayısıyla

okul müfredatının dışında hizmete ve etkinliklere gereksinim duymaktadırlar (Çatalbaş,

1998, 16-17). Üstün yetenek; kendi başına ayrıcalıklı bir özellik, ya da yalnızca bazı

kişilerde gözlenen bir özellik değil, yetenek düzeyi ne olursa olsun, tüm insanlarda

gözlenen özelliklerin varoluş derecesindeki, görülme sıklığındaki, ortaya çıkış

zamanındaki ve bir araya gelişindeki özgünlükten kaynaklanan bir özelliktir. Bir başka  10

deyişle, üstün yetenekliler farklı türden insanlar değil, bazı özelliklerinin dağılımı,

sıklığı, zamanlaması ve kompozisyonu açısından farklılık gösteren kişilerdir (Akarsu,

2001, 3).

Bütün bu tanımlarda da ifade edildiği üzere; üstün yeteneklilik, çocuğun veya

bireyin belli alan veya alanlarda yaşıtlarına göre üst düzeyde becerilere sahip olması, bu

özelliğin uzmanlarca teşhis edilebilir nitelikte olması ve çocuğun akranlarından farklı

gelişimsel özellikler sergilemesinden dolayı özel eğitime ihtiyaç duyması durumudur.

Üstün yeteneklilik, bir süreçtir ve bu sürecin nasıl değerlendirildiği,

yeteneğin/yeteneklerin geliştirilmesi toplum yararı bazında oldukça önemlidir.

 

 1. Genel yetenekler,
 2. Özel yetenekler,
 3. Entelektüel alan dışındaki etkenler (ego gücü, adanmışlık, farklılıklar ortaya

koymaya gönüllülük, uyumlu kişiliği gösteren diğer nitelikler),

 1. Çevresel etkenler (kişiler arası iletişim becerilerinin sergilendiği ev, okul ve

diğer toplumsal ortamlardaki davranışlar),

 1. Finans etkeni (fırsatları yaratan görünmez durumlar ve üstün yetenekler ortaya koymayı sağlayacak yaşam biçimi)

 

Bu gibi etkenlerle bağlantılı olarak üstün yeteneklilik, ortalama üzeri zihinsel ve yaratıcı düşünce, motivasyon ve çevresel faktörlerin etkisiyle, bireyin potansiyelinin ürüne dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Winner  üstün yetenekliliği, belli bir alanda üstün yetenek sergileyen, yüksek düzeyde yaratıcı özeliklere sahip, belli bir görev alanında ödev sorumluluğuna sahip ve genel kanı olarak üstün beceri sergileme durumu olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma ek olarak Winner  üstün yeteneklilik kavramının üç sıra dışı özelliği içerdiğini belirtmektedir

.Bunlar:

 1. Erken Gelişmişlik: Üstün yetenekli çocuklar bazı alanlarda akranlarından çok daha önce ustalık kazanmaktadırlar. Bunlar, dil, matematik, müzik, sanat,satranç, jimnastik, tenis, patenle kayma vb. olabilir.
 2. Hızlılık: Üstün yetenekli çocuklar yaşıtları olan diğer çocuklardan çok daha hızlı öğrenmektedirler.
 3. Derinleşmeye İlgi: Üstün yetenekli çocuklar ilgilerini çeken alanlara normalden farklı olarak aşırı derecede ilgi göstermektedirler.

Feldhusen ve Kolloff ’a göre ise üstün yetenek; özel yetenek, genel beceri, kendilik kavramı ve motivasyonun bileşkesidir. Mönks bunlara, arkadaşlara karşı yakınlık, yaşam olaylarına karşı yoğun ilgi ve ileri derece düşünme becerilerini de eklemiştir. Marlond raporunda ise üstün yetenekliliği bir ya da birkaç alanda yüksek performans ve başarı göstermek şeklinde tanımlanmış, bu alanlar da şu şekilde ayrılmıştır.

Genel zihinsel yetenek

Özel akademik yetenek

Yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği

Liderlik yeteneği

Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek

Psikomotor yetenek

Benzer yazılar