Doç.Dr. Perican Bayer

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Spor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akade.

1979

Y. Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi

1983

Doktora Spor Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

1999

Doçent Beden Eğitimi ve Spor Ankara Üniversitesi

2011

  

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1996-1999
Dr.Öğr.Gör.  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1999-2001
Yard.Doç  Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2001-2011

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Noyan, İ.(2006) Elit Kadın Sporcular ve Akademisyenler ile Spor Yapmayan Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Altıntaş,A.(2010) Sporcuların hedef Yönelimleri,Algılanan Güdüsel İklimleri ve Algılanan Fiziksel Yeterliklerinin Cinsiyete ve Deneyim Düzeyine Göre Karşılaştırılması,sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yönetilen Doktora Tezleri
 
Ghorbanzadeh,B.(2013) Voleybolda Servis ve Manşet Becerilerinin Öğretiminde Geribildirimin Etkisi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 
İdari Görevler :
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Ana Bilim Dalı Başkanlığı  : 1996-2001
A.Ü Yüksek Okul Yönetim Kurulu Üyeliği                    : 2004-2011
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği………………………2013
Fakülte Kurulu Üyeliği………………………………… :2013
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:
Spor Bilimleri Derneği
Internatıonal Society of Sports Psychology
Egzersiz ve Spor  Psikolojisi Derneği (Kurucu üye)
Ödüller :
Koruç, Z; Bayar, P.; Arslan, F. (2004) “Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önlenme Yolları” Bilimsel Araştırma Yarışması, BİRİNCİLİĞİ. Düzenleyen: Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi.
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Bayar, P. (2009). Comparison of motivational orientation of voleyball coaches in terms of their educational levels and tha level of the teams they coach. International journal of Physical Education, XLVI, 19-22
A2.Başer,B, Bayar,P,Ghorbanzadeh,B.(2013).A determination of goal orientation in respect to the age categories and gender voleybol players in relation to their success.Euro.J.Exp.Bio.Vol:3(1):81-84
A3.Ghorbanzadeh,B.,Bayar,P.(2013)AComparison of Pre-Competition and Post-Competition Anxiety level of taekwondo Athletes.Life Science Journal 10(2).
A4.Cemal, E.K.,Bayar,P.,Ghorbanzadeh,B.(2013)An investigation on the participation motivation of ice-skaters and ice-hokey players.Internatıonal Journal of Sport Studies.Vol., 3(9),930-935.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1Bayar,P, Koruç,Z. ’Atletizmde Atıcıların Kişilik Özellikleri.’1.Uluslararası Spor Psikolojisi Bildirileri. Mersin:10-12.Ekim.38-44 (1997).
B2-Bayar,P,Koruç,Z. ’Derileşen Gevşeme Çalışmalarının Bir Kısım Fizyolojik Değişkene Etkisi’.6.Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara:Hacettepe Üniversitesi 3-5.Kasım.130 (2000).
B3-Bayar,P. Koruç,Z.ve Demirhan,G. ’Performance Profile of Turkısh Throwers.’X.World Congress of Sport Psychology. Skiathos,Greece:112-113 (2001).
B4-Koruç,Z, Çağlar,E ve Bayar,P.’Personalıty Characteristics of the Male Players In The Junıor and Senior Handball National Team’. Balkan Spor Hekimliği Kongresi. Antalya:43,(1999).
B5-Hasırcı,S, Koruç,Z, Bayar,P. ’Sportpsychologic in der Turkei’, International Fachtagung FürSportpsychologic. Xth. European Congress of Sports Psychology. 185-187,Mains. Switsserland  (2001).
B6Bayar,P, Koruç,Z ’Changes ın Anxiety Components ın Successful and Unsuccessful Conditıons ın Volleyboll and Self-Efficacy Relatıonshıp’. The 46th Ichper.SD Anniversary World congress. İstanbul:277-279 (2005).
B7-Bayar,P. ’On iki Haftalık Egzersizin ev kadınlarında ve Üniversite Öğrencisi kadınlarda Beden İmgesi üzerine etkisinin karşılaştırılması’. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Muğla:850-852 (2006).
B8-Yardımcı,Ş,Bayar,P.’Elite level Sport Is Not Sport For  Women Feature Comparison of Gender Roles Of Women’ 11th.Internatıonal Sport Science Congress.Antalya:143-144(2010)
B9-Burcu,B,Bayar,P,Ghorbanzadeh,B. ‘Determination of goal orientation of volleybol players who are playing in Ankara’12th.International Sport Science Congress. Pamukkale:57  (2012)
 B10-Ghorbanzadeh,B,Bayar,P.Bezci.Ş Comparison of pre-competition and post-competition anxiety levels in taekwondo athletes 12th.International Sport Science Congress. Pamukkale:68(2012)
 
 
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 
C1. Koruç,Z. Bayar,P. ’Psychologial preparation in archery’. In E.Ergen and K.Hıbner (Edts.), Sport Medicine and Science in Archery (pp.37-58), FITA, (2004)
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Koruç,Z, Bayar,P. ’Açık Okul (Hümaniter) Sisteminde Spor Derslerinin ve Spor Öğretmeninin Konumu. ’Spor Bilimleri Dergisi’ 3(4),25-30 (1992).
D2.Koruç,Z, Bayar,P. ’Türkiye’de Spor Psikolojisi Alanında Yapılan Kişilik Araştırmalarına                      Eleştirel Bir yaklaşım. ’Spor Bilimleri Dergisi. 8(2 ), 38-48 (1997).
D3Bayar,P. Derinleşen Gevşeme Çalışmalarının Kan Basıncı Üzerine Etkisi’. Spor Hekimliği Dergisi. 36(3),97-102 (2001).
D4. Bayar,P. ’Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması’ Spor Bilimleri Dergisi, 14(3),133-143 (2003).
D5. Koruç,Z, Bayar,P. ’Egzersizin Depresyon Tedavisindeki Yeri ve Etkileri ‘Spor Bilimleri   Dergisi, 15(1)49-64 (2004).
D6. Koruç,Z, Bayar,P. ’Olimpik Hazırlıklar ve Spor Psikolojisi ‘ Spor Bilimleri Dergisi.17(1), 26-37 (2006).
D7. Bayar,P ‘Egzersiz Süreci Öncesi ve Sonrası Çocuklarda Benlik Saygısında Değişim’ Spor Hekimliği Dergisi. 41, 19-26  (2006)
D8.Bayar,P” Genç Atletlerin Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri ile Motivasyon Boyutları ve Hedef Yönelimleri Arasındaki İlişki”.Spor Hekimliği Dergisi 44,61-69 (2009).
D9.Bayar,P’Türkiyede Spor Psikolojisinin Gelişimi’ Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Dergisi V111(4)131-136 (2011)
D10.Altıntaş,A,Bayar,B,Akalın,C.(2012)Sporcuların hedef Yönelimleri,Algılanan Güdüsel İklimleri ve Algılanan Fiziksel yeterliklerinin Cinsiyete göre ve Deneyim düzeyine göre Karşılaştırılması Spor Klinikleri Dergisi,4(1):1-15
 
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1Bayar,P.,Koruç,Z. ’Geçmişten Günümüze Türkiye’de Spor psikolojisinin Gelişimi’ Spor Bilimleri Kongresi 1.ulusal Sempozyum Bildirileri. Ankara 1990.
E2-Koruç,Z.,Bayar,P’.,MMPI ile Sporcuların Kişiliklerinin Araştırılması II‘ Spor Bilimleri Kongresi 1.Ulusal Sempozyumu Bildirileri 111-124, Ankara 1990.
E3Bayar,P.,Koruç,Z.,’Reaksiyon Zamanı ve El –Göz Koordinasyonu Ölçer İki Aracın Türkiye Normlarının Saptanmasına Yönelik Ön Çalışma Sonuçları.’ Spor Bilimleri İkinci Ulusal Kongresi Bildirileri 136-143, Ankara 1992.
E4-Demirel,H.,Açıkada,T.,Bayar,P.,ve ark.’Ankara Yükseliş Koleji İlkokulu Bölümünde 7-11 yaş Grubu Çocuklarda Eurofit Uygulaması.’Spor Bilimleri II Ulusal Kongresi Bildirileri, 601-610, Ankara 1992.
E5-Koruç,Z., Bayar.P. ’Hentbolcu, Voleybolcu, Atlet ve Taekwondocularda Kişilik Örüntüleri’ Spor Bilimleri II.Ulusal Kongresi Bildiriler, 355-361, Ankara. 1992.
E6Bayar,P. ’Çocuk ve Genç Sporcuların Psikolojik Boyutu.’ Sporda Psikososyal Alanlar Seminer Kitabı, 79-95, Ankara 1996.
E7Bayar,P.’ Beceri Öğreniminde Zihinsel Antrenmanlar’. Spor Psikolojisi Kursu, 57-68, Ankara 1997.
E8-Koruç.Z. Bayar,P. ’Kitle sporu ve Spor psikolojisi. ’Türk Alman Kültür Dialogunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar. 115-118. İstanbul 1991.
E9Bayar.P, Koruç,Z. Duygulu,A. ’Sözlü ve Maddi Ödüllerin Performans Üzerine Etkileri’ 4. Spor Bilimleri Kongresi Bildiri özetleri. Ankara (1996).
E10-Koruç.Z, Bayar,P. ’Okçuların Kişilik Özellikleri ve Bir Kısım Psikolojik Değişkenlerinin Değerlendirilmesi’Spor Bilimleri III.Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara (1992).
E11-Çiçek,M, Nalçacı,E, Kalaycıoğlu,C, Bayar,P. “Elit Atıcılarda Atıcılık Performansı ile İlgili Bilişsel İşlevler Arasındaki İlişki’ 4.Spor Bilimleri  Ulusal Kongresi Bildiri özetleri. Ankara (1996).
E12Bayar,P.’ Spor Sakatlıklarının Psikososyal Boyutu’ 9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Kongre Kitabı. Nevşehir: 350-352 (2003)
E13Bayar,P. ’Bayan Sporcu Psikolojisi ’9. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Bildiri Kitabı. Nevşehir:299-302 (2003).
E14Bayar,P. ’Saha dışı şiddetin Önlenmesi’ Futbolda Şiddet ve Önlenmesi sempozyumu Kitabı, Ankara: Ankara Emniyet Müdürlüğü,357-373 (2003).
F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
F1.Bayar.P.Spor Psikolojisi Kursu Kitabı.Ankara:Ankara Üniversitesi, (1997).
F2.Bayar,P.Türkiyede Kullanılan Egzersiz ve Spor Psikolojisi Testleri Kitabı.Ankara:Gündüz Yayımevi (2010)
 
Diğer Yayınlar:
G.1.Koruç,Z,Bayar,P.’MMPI ile Sporun Kişilik Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması 1.’Spor Bilimleri Bülteni.(1)2,21-25 (1990).
G.2.Koruç,Z,Bayar,P.’Spor Psikolojisi ve Gelişimi ‘Spor Bilimleri Bülteni.Aralık (3-4),42-44 (1990).
G3.Bayar,P. ’Orta ve Uzun Mesafe Koşucularında Yetenek Seçimi ve Yönlendirme. ’Atletizm ve Bilim Dergisi. 10(2) 8-13 (1993).
G4Bayar,P.’Sporda Çocuk ve Gençlerin Motivasyonu. ’Yedi Metre Dergisi, 3(2-3), 14-18 (1996).
G5. Bayar,P, Akarçeşme,C. ’Voleybol Yıldız Bayan Milli Takımının Yarışma Öncesi ve Yarışma Sonrası Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Voleybol Bilim ve Teknik. 10(2), 42-52 (2003).
G6. Bayar,P.’Voleybolda Hedef Belirleme ve Yarışma Durumluk Kaygısı Arasındaki İlişki’ Voleybol Bilim ve Teknik  Dergisi.13(2),39-45 (2006).

(1) Comment

Bir cevap yazın